Algemene voorwaarden

Deze Overeenkomst (“Overeenkomst”) is bedoeld voor personen die deelnemen aan de cursus hierna genoemd (de “Cursus”).

De naam van de Cursus: a Journey into Happiness

Cursus locatie: Crown Business Center, A. Hofmanweg 5A, Haarlem, Nederland

Cursusdatum: 9 december 2019

 

De koper van een toegangsticket tot de Cursus geeft hiermee aan graag te willen deelnemen aan de Cursus en stemt in en gaat`akkoord met het navolgende:

1. IK HEB ONDERSTAANDE GELEZEN EN BEGREPEN: Ik begrijp dat de cursus geen onderdeel is van een medische praktijk, medische procedure of medische discipline van welke aard dan ook en dat het niet aan mij wordt aangeboden als een behandeling voor een bepaalde ziekte of medische aandoening, nog mentaal, nog fysiek. Ik begrijp dat de cursus op geen enkele wijze een vervanging is voor behandelingen die gewoonlijk door gezondheidswerkers worden uitgevoerd voor fysiologische of psychologische klachten, en dat ik geen enkel advies zal ontvangen over medische of psychologische behandelingen van de organiserende partij (Golden Age Movement) en haar vertegenwoordigers alhier die door de Golden age Movement gemachtigd zijn om de Cursus te faciliteren en personen die hen assisteren (al dergelijke organisaties/personen in deze zin, worden hierna “Begeleider” genoemd). Ik erken dat aan mij geen medische toezeggingen van welke aard dan ook zijn gemaakt of gegeven, en ik ga volledig akkoord met het feit dat geen enkele Begeleider op generlei wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, of gehouden kan worden voor de gevolgen die ik op welke wijze dan ook ervaar door het volgen van de cursus.

2. Ik begrijp ik dat de cursus activiteiten en processen kan omvatten waarbij ik me ongemakkelijk kan voelen of confronterende psychologische en/of emotionele ervaringen kan ervaren, en ik erken dat ik van de aard en de mogelijkheid van zulke ervaringen op de hoogte ben en dat dit volledig is uitgelegd aan mij. Ik accepteer de mogelijkheid en de eventuele risico’s van dergelijke ervaringen, mochten zich deze toch voordoen. Ik begrijp dat ik het recht heb om ten alle tijden vragen te stellen aan een Begeleider over alle aspecten van de cursus of over de kwalificaties van de Begeleider en kan op elk gewenst moment stoppen met het volgen van de cursus.

Bij een voortijdige beëindiging van de Cursus zal ik gebonden blijven aan alle voorwaarden van deze overeenkomst.

3. Mijn beslissing om deel te nemen aan de cursus is uitsluitend gebaseerd op mijn persoonlijke wil. Ik bevestig dat geen enkele Begeleider mij heeft beïnvloed deze overeenkomst aan te gaan of deel te nemen aan deze cursus, of mij heeft beloofd, verklaard of me gegarandeerd dat de cursus voordelen of bijzondere resultaten zal opleveren. Ik erken dat mijn deelname aan deze cursus bedoeld is voor persoonlijke ontwikkeling en verrijking, en bevestig dat ik vrij en vrijwillig er voor kies om hier aan deel te nemen. Ik zal voldoen aan alle regels en voorschriften die zijn gekoppeld aan de cursus en zal me gedragen op een wijze, die het goede verloop van de cursus niet zal verstoren.

4. Ik erken dat alle Begeleiders toegewijd werken aan de ontwikkeling van het individu, de samenleving en de wereld en dat zij aanzienlijke middelen en energie aanwenden om deze waardevolle doeleinden te vervullen. Ik wens om ervoor te zorgen dat de activiteiten van deze Begeleiders niet worden belemmerd door de kosten en andere lasten die samen kunnen hangen met een gerechtelijke procedure welke om wat voor reden dan ook aangespannen zou kunnen worden in relatie tot de cursus of de gevolgen van de cursus. Ik ben het er mee eens dat de Begeleiders niet aansprakelijk zijn voor claims op basis van nalatigheid, niet opzettelijk handelen of schade, van welke aard dan ook, die, nu en in de toekomst, voortvloeien uit mijn deelname aan de Cursus. Ik ga akkoord en bevestig dat ik in dit kader geen juridische acties tegen een Begeleider zal starten en zie af van eventuele claims.

5. Hierbij bevestig ik dat ik door deel te nemen in de cursus zal worden geconfronteerd met bepaalde informatie, kennis of “teachings”(“Kennis”). Deze kennis vormt de informatie die voor mij is bedoeld om mijn eigen inzicht te ontwikkelen en wordt uitsluitend voor het kader van deze cursus ter beschikking gesteld aan mij. Ik begrijp dat de Begeleiders getraind zijn in het faciliteren van deze cursus en ik bevestig dat ik niet publiekelijk, of op welke andere manier dan ook, zelf aan zal geven dat ik trainer, leraar, instructeur etc. ben door deel te nemen aan deze cursus, tenzij ik succesvol andere cursussen zoals Begeleiders die kunnen aanbieden heb voltooid die nadrukkelijk zijn ontworpen om me te trainen voor dergelijke doeleinden. Ik ga er mee akkoord dat ik niets van de kennis die ik met deze cursus heb opgedaan publiek zal maken. Dit is van toepassing op elke mogelijke distributievorm, inclusief publicaties op websites, fora etc.

6. Als ik besluit om mijn ervaringen te delen met een Begeleider tijdens of na de cursus, dan kan deze informatie worden bewaard door de Organisatie en haar Begeleiders, op anonieme basis, worden gedeeld met of worden gepubliceerd op de websites.

 

Ik verklaar deze tekst gelezen en begrepen te hebben en bevestig dat ik in staat ben geweest om vragen te stellen over deze overeenkomst. Door mijn deelname aan de Cursus ben ik wettelijke gebonden aan deze overeenkomst.